Generelle handelsbetingelser

Følgende generelle handelsbetingelser er gældende for
kunder, der handler med NIELSEN-reklame ApS. 

 

1. Anvendelse

De generelle handelsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om NIELSEN-reklames (CVR-nummer 27697119) salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med tilbud og ordrebekræftelser fra NIELSEN-reklame det samlede aftalegrundlag om NIELSEN-reklames salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til NIELSEN-reklame udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter

De produkter, som NIELSEN-reklame sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

De produkter, som NIELSEN-reklame sælger og leverer til kunden, er beregnet til det eller de formål, som er anført på produktet og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er NIELSEN-reklame i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde NIELSEN-reklame, i det omfang NIELSEN-reklame måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

Prisen for produkterne følger NIELSEN-reklames gældende prisliste på det tidspunkt, hvor NIELSEN-reklame bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er som udgangspunkt altid angivet eksklusive moms.

Kunden skal betale alle fakturaer for produkter senest 8 dage netto kontant, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager, som NIELSEN-reklame er uden ansvar for, har NIELSEN-reklame ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra NIELSEN-reklame, har NIELSEN-reklame ud over rente efter pkt. 5 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud fra NIELSEN-reklame er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er NIELSEN-reklame i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for NIELSEN-reklame, medmindre NIELSEN-reklame meddeler kunden andet.

Kunden skal sende ordrer på produkter til NIELSEN-reklame skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt: (i) Ordrenummer, (ii) varenummer eller varenavn, (iii) Eventuel variantangivelse, (iv) mængde, (v) pris, (vi) betalingsbetingelser, (vii) leveringsdato, (viii) leveringsadresse, og (ix) leveringsbetingelser.

NIELSEN-reklame tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde NIELSEN-reklame.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden NIELSEN-reklame skriftlige accept.

Hvis NIELSEN-reklames bekræftelse af en ordre på produkter ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til NIELSEN-reklame skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

NIELSEN-reklame leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af NIELSEN-reklames ordrebekræftelse. NIELSEN-reklame har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til NIELSEN-reklame. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til NIELSEN-reklame, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

Hvis NIELSEN-reklame forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer NIELSEN-reklame kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis NIELSEN-reklame undlader at levere produkter senest 10 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til NIELSEN-reklame. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

NIELSEN-reklame garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen.

Garantien omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med instruktioner på produktet eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end NIELSEN-reklame, og (iv) andre forhold, som NIELSEN-reklame er uden ansvar for.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til NIELSEN-reklame. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til NIELSEN-reklame, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give NIELSEN-reklame de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som NIELSEN-reklame beder om.

Inden rimelig tid efter at NIELSEN-reklame har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler NIELSEN-reklame kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til NIELSEN-reklame. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til NIELSEN-reklame. NIELSEN-reklame bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Inden rimelig tid efter at NIELSEN-reklame har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper NIELSEN-reklame fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

Hvis NIELSEN-reklame undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at NIELSEN-reklame har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9 af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til NIELSEN-reklame. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

NIELSEN-reklame er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde NIELSEN-reklame, i det omfang NIELSEN-reklame måtte ifalde produktansvar herudover.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan NIELSEN-reklames ansvar overfor kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 20 % af det salg af produkter, som NIELSEN-reklame netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis NIELSEN-reklame har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er NIELSEN-reklame ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er NIELSEN-reklame ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor NIELSEN-reklames kontrol, og som NIELSEN-reklame ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører NIELSEN-reklames leverandører eller oprindelige producenter af produkterne.

12. Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge NIELSEN-reklames erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over NIELSEN-reklames fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Kundens forpligtelser efter pkt. 12 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol og tvisten er underlagt retten i Horsens som første retsinstans.

Denne udgave af handelsbetingelserne er version 1.

Senest opdateret den 19. marts 2019.